Eliminacje szkolne


Tematy na eliminacje szkolne Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018

 

Temat 1. Rozważ, czy jesteśmy spadkobiercami starożytnych Greków i Rzymian. Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do przykładów.

 Literatura:

 Artykuły

 1. Ilski K., Dziedzictwo antyku w kulturze europejskiej w: „Powtórka przed … Spotkania z historią dla szkół ponadgimnazjalnych”, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2008, s. 11-35. https://drive.google.com/file/d/0BwFhBC6LkWHLeUE3dHpYdFdJN0k/view 
 1. Mrozewicz L., Antyk źródłem integracji europejskiej, w: „Poszukiwanie Europy. Zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy, red. A. W. Mikołajczak i L. Mrozewicz, Poznań 2000, s. 15-26.  

        Tu możesz przeczytać artykuł 

 1. Mrozewicz L., Antyk fundamentem cywilizacji europejskiejWykład inaugurujący rok akademicki 2008/2009,Życie Uniwersyteckie „12 (183), 2008, 13-15. http://www.staff.amu.edu.pl/~zycie/Numery/2008/ZU_12_2008.pdf

  Pozycje książkowe

 • Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992.
 • Człowiek Grecji, red. J. Vernant, Warszawa 2000.
 • Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997.
 • Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977
 • Kubiak Z., Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003.
 • Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę?, Warszawa 1986.
 • Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999.
 • Wipszycka E., O starożytności polemicznie, Warszawa 2000.
 • Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.

 

 INSTRUKCJA 

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Z podanej do tematu literatury musisz w pracy wykorzystać oba artykuły i, co najmniej, jedną pozycję książkową. Możesz również sięgnąć po inne niż podane opracowania naukowe i popularnonaukowe.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. Zwróć uwagę, że celem pracy nie ma być opis osiągnieć starożytnych Greków i Rzymian, ale refleksja nad ich wpływem na współczesną cywilizację europejską. Ważna jest także Twoja ocena, co współcześni Europejczycy przyjęli z dorobku starożytności, a co odrzucili.
 6. Pamiętaj, aby uzasadnić przedstawione tezy i poprzeć je wybranymi przez Ciebie przykładami.
 7. Korzystając z książek, artykułów oraz stron internetowych pracy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich. Twoja praca musi być samodzielna, nie wolno kopiować tekstów z gotowych opracowań i internetu. Możesz cytować innych autorów i powoływać się na ich opinie, ale zawsze należy to wyraźnie zaznaczyć w pracy używając cudzysłowu i podając nazwisko tego autora.

 

Temat 2.  Scharakteryzuj proces kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej.

 Literatura:

 Artykuły

 1. Kalinowska A., Organizacja sejmu

http://www.wilanow-palac.pl/organizacja_sejmu_w_xvi_wieku.html

 1. Kalinowska A., Sejm i senat – wzajemne relacje    

http://www.wilanow-palac.pl/sejm_senat_wzajemne_relacje.html

 1. Kalinowska A., Stosunek szlachty do sejmu     

http://www.wilanow-palac.pl/stosunek_szlachty_do_sejmu.html 

 1. Kalwat W., Przywileje ekonomiczne polskiej szlachty

http://www.wilanow-palac.pl/przywileje_ekonomiczne_polskiej_szlachty.html

 1. Wojciechowska A., Antyczne fundamenty polskiej demokracji

http://www.wilanow-palac.pl/antyczne_fundamenty_polskiej_demokracji.html             

  Pozycje książkowe:

 • GrzybowskiKról i kanclerz, Kraków1988, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, tom: II-23.
 • PłazaWielkie bezkrólewia, Kraków 1988, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, tom: II-22.
 • Sucheni-GrabowskaSpory królów ze szlachtą w złotym wieku: Wokół egzekucji praw. Kraków 1988, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, tom: II-21.
 • Wyczański A., Szlachta polska w XVI wieku, Warszawa 2001.
 • Wyczański A., Polska – Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991.

 

INSTRUKCJA

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Z podanej do tematu literatury musisz w pracy wykorzystać wszystkie artykuły i, co najmniej, jedną pozycję książkową. Możesz również sięgnąć po inne niż podane opracowania naukowe i popularnonaukowe.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. Pamiętaj, aby uzasadnić przedstawione tezy.
 6. Zwróć uwagę, że temat pracy nie dotyczy pojedynczych wydarzeń, które miały wpływ na zmiany ustrojowe, ale całego procesu prowadzącego do ukształtowania się nowego modelu ustroju.
 7. Korzystając z książek, artykułów oraz stron internetowych pracy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich. Twoja praca musi być samodzielna, nie wolno kopiować tekstów z gotowych opracowań i internetu. Możesz cytować innych autorów i powoływać się na ich opinie, ale zawsze należy to wyraźnie zaznaczyć w pracy używając cudzysłowu i podając nazwisko tego autora.

 

  Temat 3. Opisz wybrany zabytkowy cmentarz (katolicki, żydowski, ewangelicki, prawosławny, grekokatolicki) w Twojej okolicy.

 

Propozycje stron internetowych od których warto rozpocząć poszukiwania informacji:

www.cmentarze24.pl

www.cmentarium.sowa.website.pl

www.kirkuty.xip.pl

www.lapidaria.wikidot.com

 

  INSTRUKCJA

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz  na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. W pracy powinieneś zaprezentować historię wybranego cmentarza znajdującego się w Twojej okolicy.
 6. Możesz skoncentrować uwagę na walorach architektonicznych cmentarza, wydarzeniach związanych z jego losami lub wybrać kilka postaci, które zostały na tym cmentarzu pochowane i przedstawić ich znaczenie dla Twojego regionu.  
 7. Pamiętaj, aby uzasadnić dlaczego zdecydowałeś się zaprezentować właśnie ten cmentarz.
 8. Korzystając z książek, artykułów oraz stron internetowych pracy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich. Twoja praca musi być samodzielna, nie wolno kopiować tekstów z gotowych opracowań i internetu. Możesz cytować innych autorów i powoływać się na ich opinie, ale zawsze należy to wyraźnie zaznaczyć w pracy używając cudzysłowu i podając nazwisko tego autora.