O Olimpiadzie


Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do uczniów pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

  1. identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
  2. wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
  3. doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
  4. weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
  5. stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
  6. wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.