Regulamin


Regulamin Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

 

  

Informacje wstępne

 § 1

 Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 1. identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
 2. wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
 3. doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
 4. weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
 5. stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
 6. wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

 § 2 

 1. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, które jest największą w Polsce organizację społeczną skupiającą badaczy i miłośników historii. Organizacja Olimpiady stanowi realizację zadań statutowych PTH związanych z edukacją historyczną, popularyzacją historii i rozwijaniem świadomości historycznej dzieci i młodzieży. 
 1. Olimpiada organizowana jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125). 

 1. Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, środki własne PTH oraz pozyskiwane od Partnerów Olimpiady i sponsorów.

  

Rozdział I. Organizator Olimpiady

 § 3 

 1. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane pod adresem: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa; tel. 22 831 63 41, tel. 022 831 63 41, adres e-mail pth@ihpan.edu.pl; telefon w sprawach olimpiady: 501 23 70 60, adres e-mail w sprawach Olimpiady: malgorzata.machalek@usz.edu.pl. 
 1. Do zadań Polskiego Towarzystwa Historycznego w zakresie organizacji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, realizowanych za pośrednictwem Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów oraz komitetów okręgowych, należą:

a) realizacja Olimpiady Historycznej zgodnie z postanowieniami jej regulaminu, programu i harmonogramu oraz obowiązującymi przepisami,

b) przygotowanie tematyki zadań oraz testów na eliminacje ustne i pisemne I, II i III stopnia,

c) przygotowanie i rozpowszechnienie regulaminu, programu i terminarza Olimpiady na terenie całego kraju,

d) przeprowadzenie eliminacji I, II, III stopnia przy zapewnieniu stałego nadzoru organizacyjnego i merytorycznego poprzez udział pracowników naukowych polskich uczelni i doświadczonych nauczycieli historii, w tym zorganizowanie finału i uroczystego zakończenia,

e) zapewnienie właściwego przepływu informacji oraz dystrybucji materiałów niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji ustnych i pisemnych,

f) zapewnienie promocji Olimpiady,

g) wsparcie szkół w popularyzacji wiedzy historycznej i metodyki pracy z uczniem zdolnym w zakresie historii (w szczególności poprzez działania komitetów okręgowych Olimpiady oraz oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Historycznego),

h) zapewnienie właściwego rozliczania finansowego Olimpiady. 

 1. Polskie Towarzystwo Historyczne jako organizator ma prawo do:

a) wykluczenia z Olimpiady, na wniosek Komitetu Głównego, uczestników łamiących regulamin,

b) rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących Olimpiady,

c) reprezentowania Olimpiady na zewnątrz i nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

 § 4 

 1. Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma strukturę umożliwiającą przeprowadzenie eliminacji we wszystkich województwach oraz stworzenie równych szans dla wszystkich uczniów gimnazjów w całym kraju. 
 1. W skład struktur Olimpiady historycznej wchodzą: Komitet Główny, 17 komitetów okręgowych oraz komisje szkolne i międzyszkolne Olimpiady. 
 1. Komitet Główny sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z organizacją Olimpiady. 
 1. Komitet Główny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwykłą większością głosów. Posiedzenia Komitetu Głównego, zwoływane przez Przewodniczącego, odbywają się przynajmniej raz w roku, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 
 1. Zarząd Główny PTH powołuje i odwołuje Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zwykłą większością głosów. 
 1. Przewodniczący powołuje do prac organizacyjnych i finansowych kierownika organizacyjnego, koordynatora eliminacji centralnych i księgowego Olimpiady. 
 1. Komitet Główny do prac merytorycznych i dydaktycznych powołuje Zespół Naukowy, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz minimum dwie osoby z grona członków Komitetu Głównego. Zadaniem Zespołu Naukowego jest przygotowanie tematów prac, wykazu lektur, testów pisemnych i zestawów pytań na I, II i III etap eliminacji. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Komitetu Głównego. 
 1. Do obowiązków Komitetu Głównego należy:

a) powoływanie Zespołu Naukowego, którego zadaniem jest przygotowanie tematów prac, testów pisemnych i zestawów pytań na I, II i III etap eliminacji,

b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów eliminacji,

c) udział członków Komitetu Głównego w eliminacjach III stopnia,

d) powołanie ekspertów w skład komisji przeprowadzających eliminacje

e) nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych,

f) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez uczestników tytułu finalisty lub laureata,

g) prowadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z realizacją Olimpiady. 

 1. Komitet Główny ma prawo do:

a) weryfikacji wyników eliminacji II etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych prawo zmiany decyzji Komitetu Okręgowego w zakresie wystawionych ocen,

b) wykluczenia uczestników z udziału w Olimpiadzie w razie złamania regulaminu Olimpiady.

 

 § 5 

 1. Komitety Okręgowe Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów obejmują swym działaniem następujące obszary:
 • Komitet Okręgowy w Białymstoku – województwo podlaskie,
 • Komitet Okręgowy w Gdańsku – województwo pomorskie,
 • Komitet Okręgowy w Katowicach – województwo śląskie,
 • Komitet Okręgowy w Kielcach – województwo świętokrzyskie oraz fragment województwa mazowieckiego (powiaty: Radom-miasto, radomski, Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, Szydłowiec, Zwoleń),
 • Komitet Okręgowy w Krakowie – województwo małopolskie,
 • Komitet Okręgowy w Lublinie – województwo lubelskie,
 • Komitet Okręgowy w Łodzi – województwo łódzkie,
 • Komitet Okręgowy w Olsztynie – województwo warmińsko-mazurskie,
 • Komitet Okręgowy w Opolu – województwo opolskie,
 • Komitet Okręgowy w Poznaniu – województwo wielkopolskie,
 • Komitet Okręgowy w Rzeszowie – województwo podkarpackie,
 • Komitet Okręgowy w Szczecinie – województwo zachodniopomorskie,
 • Komitet Okręgowy w Toruniu – województwo kujawsko-pomorskie,
 • I Komitet Okręgowy w Warszawie – miasto Warszawa oraz powiaty: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Wołomin,
 • II Komitet Okręgowy w Warszawie – województwo mazowieckie z wyłączeniem powiatów przypisanych Komitetowi Okręgowi w Kielcach oraz I Komitetowi Okręgowemu w Warszawie,
 • Komitet Okręgowy we Wrocławiu – województwo dolnośląskie,
 • Komitet Okręgowy w Zielonej Górze – województwo lubuskie. 
 1. Komitety Okręgowe oraz ich przewodniczący powoływani są przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjastów. 
 1. W skład Komitetu Okręgowego wchodzą nauczyciele akademiccy, metodycy, doświadczeni nauczyciele historii, przedstawiciele oddziałów terenowych PTH. 
 1. Pracami Komitetu Okręgowego kieruje Przewodniczący Komitetu Okręgowego powoływany i odwoływany przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjastów. Przewodniczący powołuje Sekretarza Komitetu Okręgowego do prac organizacyjnych i dydaktycznych oraz ekspertów w skład komisji przeprowadzających eliminacje. 
 1. Posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się przynajmniej raz w roku w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 
 1. Do zadań Komitetu Okręgowego należą:

a) nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac badawczych),

b) organizacja eliminacji II stopnia (okręgowych),

c) opieka naukowa i organizacyjna nad kandydatami zakwalifikowanymi do eliminacji III stopnia,

d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów II i III etapu,

e) komunikacja z uczestnikami wszystkich etapów Olimpiady z danego Okręgu.

 

 § 6 

 1. Realizacją olimpiady na I etapie zajmują się Komisje Szkolne lub Międzyszkolne powoływane przez dyrektora szkoły lub dyrektorów szkół w porozumieniu z Komitetem Okręgowym. 
 1. Szkolna (lub Międzyszkolna) Komisja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 
 1. Do zadań Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady należą:

a) poinformowanie właściwego Komitetu Okręgowego o przystąpieniu szkoły do zawodów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady,

b) przyjmowanie zgłoszeń od wszystkich uczniów deklarujących chęć udziału w Olimpiadzie i umożliwienie im uczestnictwa w eliminacjach I etapu,

c) przyjęcie od opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych uczestnika Olimpiady w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz informowania o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu (w tym umieszczenia na stronie internetowej Olimpiady nazwiska, imienia, klasy i nazwy szkoły uczestnika). W przypadku braku zgody prace uczestnika nie będą oceniane. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – będzie dostępny na stronie internetowej Olimpiady.

d) organizacja i przeprowadzenie zgodnie z regulaminem eliminacji ustnych i pisemnych I etapu Olimpiady w terminie wskazanym w Terminarzu Olimpiady,

e) prowadzenie dokumentacji przebiegu I etapu w danej szkole oraz przygotowanie protokołu, który Komisja przekazuje do Komitetu Okręgowego wraz z ocenionymi pod względem merytorycznym i formalnym pracami uczestników części pisemnej I etapu Olimpiady oraz oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych uczestnika.

 

 Rozdział II. Uczestnicy Olimpiady

 § 7 

 1. Uczestnikami Olimpiady mogą być wszyscy uczniowie gimnazjów zainteresowani historią. 
 1. Uczniowie przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi historii lub dyrektorowi szkoły. Przewodniczący powołanej przez dyrektora szkoły Komisji Szkolnej informuje właściwy Komitet Okręgowy o przystąpieniu szkoły do zawodów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl). 
 1. Przystąpienie do Olimpiady oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z jego treścią i przestrzegania jego zapisów. 
 1. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:

a) otrzymania pełnej informacji o uzyskanych wynikach w poszczególnych etapach,

b) uzyskania informacji o harmonogramie Olimpiady, tematyce, zasadach przeprowadzania eliminacji poszczególnych stopni,

c) udziału w imprezach towarzyszących Olimpiadzie, organizowanych przez Komitety Okręgowe i oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitet Główny podczas eliminacji centralnych,

d) składania odwołań zgodnie z trybem określonym w par. 17 niniejszego regulaminu,

e) otrzymania wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży w czasie eliminacji okręgowych i centralnych według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady, a także do bezpłatnego zakwaterowania w czasie eliminacji centralnych.

 

 Rozdział III. Organizacja zawodów

 § 8 

 1. Zawody organizowane w ramach Olimpiady Historycznej mają charakter indywidualny i są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej. 
 1. Zawody są trójstopniowe i składają się z następujących etapów:

– I etap eliminacje szkolne (międzyszkolne),

– II etap eliminacje okręgowe,

– III etap eliminacje centralne (finał).

  Rozdział IV. 1. Zawody I etapu

 § 9 

 1. Zawody I etapu odbywają się na terenie szkoły i składają się z części ustnej i pisemnej. 
 1. W części ustnej zawodów I etapu, organizowanej w terminie przewidzianym w Terminarzu Olimpiady, mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w Olimpiadzie, po potwierdzeniu swej tożsamości poprzez okazanie Komisji Szkolnej (Międzyszkolnej) legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. 
 1. Uczniowie odpowiadają przed trzyosobową Komisją Szkolną (Międzyszkolną) na trzy pytania przygotowane przez Komisję:

a) dwa z zakresu Podstawy programowej z historii dla gimnazjów,

b) jedno z zakresu znajomości 2 wybranych lektur z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny. 

 1. Wypowiedzi uczniów są oceniane według poniższej skali: 

Ocena

Egzamin ustny

Celujący

Bardzo dobry

Dobry plus

Dobry

Dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

50 pkt

45 pkt

40 pkt

35 pkt

20 pkt

15 pkt

0 pkt

 

 1. W czasie eliminacji ustnych I etapu niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon). 
 1. Wyniki eliminacji ustnych ogłaszane są natychmiast po zakończeniu tych eliminacji przez Przewodniczącego Szkolnej (Międzyszkolnej) Komisji Olimpiady.

 

 § 10 

 1. Do eliminacji pisemnych I etapu kwalifikowane są wyłącznie te osoby, które w części ustnej uzyskały ocenę dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą. 
 1. W ramach eliminacji pisemnych I etapu uczniowie przygotowują samodzielnie prace pisemne na jeden z trzech tematów badawczych zaproponowanych przez Komitet Główny i opublikowanych na stronie głównej Olimpiady w terminie przewidzianym w Harmonogramie. Tematy mają charakter problemowy i pozwalają na sprawdzenie wiedzy z zakresu historii regionu, historii Polski i powszechnej oraz umiejętności tworzenia narracji historycznej. Każdy temat jest opatrzony wskazówkami dotyczącymi zagadnień szczegółowych wchodzących w jego zakres, źródeł historycznych niezbędnych do jego opracowania oraz wybranej bibliografii. 
 1. Praca powinna spełniać następujące wymogi merytoryczne:

a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);

b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;

c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej, a w przypadku pracy dotyczącej historii regionu – również znajomości pojęć i zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

 

 1. Praca pisemna musi spełniać następujące wymogi formalne:

a) objętość do 5 stron (nie licząc strony tytułowej) znormalizowanego wydruku komputerowego (maks. 10 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm),

b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie,

c) brak informacji pozwalających na identyfikację autora. 

 1. Prace pisemne przyjmowane są przez Komisję Szkolną (Międzyszkolną), która ocenia je pod względem merytorycznym i formalnym. Prace niespełniające wymogów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. Prace spełniające warunki formalne są oceniane przez komisje szkolne według poniższej skali: 

Ocena

Praca pisemna

Celujący

Bardzo dobry

Dobry plus

Dobry

Dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

50 pkt

45 pkt

40 pkt

35 pkt

20 pkt

15 pkt

0 pkt

  

 1. Ocen dobrej plus, bardzo dobrej lub celującej nie mogą uzyskać prace zawierające istotne błędy merytoryczne. Do eliminacji II etapu typowane są wyłącznie te osoby, których prace zostały ocenione na ocenę dobrą plus lub wyższą (min. 80 pkt). 
 1. W terminie wskazanym w Harmonogramie Komisje Szkolne (Międzyszkolne) przesyłają do komitetów okręgowych protokoły z eliminacji ustnych I etapu oraz prace pisemne uczniów typowanych do udziału w eliminacjach okręgowych. W protokołach muszą znajdować się nazwiska wszystkich uczestników eliminacji szkolnych lub międzyszkolnych wraz z uzyskanymi przez nich wynikami. 
 1. Weryfikacji zakodowanych prac pisemnych dokonują eksperci powołani przez komitety okręgowe, wraz z uzasadnieniem i komentarzem, na karcie oceny (każda praca oceniana jest przez 1 eksperta), stosując poniższą skalę: 

Ocena

Egzamin ustny

Celujący

Bardzo dobry

Dobry plus

Dobry

Dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

50 pkt

45 pkt

40 pkt

35 pkt

20 pkt

15 pkt

0 pkt

  

 1. Komitety Okręgowe przeprowadzają ocenę porównawczą nadesłanych prac i typują do eliminacji II etapu (okręgowego) wyłącznie te osoby, które z pracy pisemnej na I etapie uzyskały ocenę dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą. Ostateczną decyzję o liczbie osób zakwalifikowanych do eliminacji II etapu podejmuje Komitet Główny na podstawie protokołów weryfikacji przesłanych przez komitety okręgowe. Komitet Główny sporządza ranking punktowy kandydatów ze wszystkich okręgów i ustala liczbę osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż 2100 osób łącznie we wszystkich okręgach. 
 1. Informacje o wynikach eliminacji pisemnych I etapu oraz miejscu i terminie organizacji zawodów II etapu przekazywane są uczestnikom w terminie określonym w Harmonogramie przez Sekretarzy Komitetów Okręgowych. 
 1. Sekretarze Komitetów Okręgowych odpowiadają za organizację pracy ekspertów oraz przygotowanie zbiorczego sprawozdania z przebiegu eliminacji I etapu.

 

 Rozdział IV. 2. Zawody II etapu

 § 11 

 1. Zawody II etapu przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w terminie podanym przez Komitet Główny w Harmonogramie Olimpiady Historycznej, korzystając z pomieszczeń własnych PTH lub sal udostępnionych przez partnerów Olimpiady. Eliminacje II stopnia obejmują część pisemną i ustną. 
 1. W części pisemnej uczniowie rozwiązują test pisemny opracowany przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów i obejmujący treści nauczania zawarte w Podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego. Test składa się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). 
 1. Testy pisemne są dostarczane Komitetom Okręgowym przez Komitet Główny w zapieczętowanej kopercie, której komisyjne otwarcie odbywa się w momencie rozpoczęcia eliminacji pisemnych, po sprawdzeniu tożsamości zebranych uczniów na podstawie legitymacji szkolnych lub dowodów osobistych. 
 1. Eliminacje pisemne trwają 90 minut. W czasie ich przeprowadzania niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon). jedynie w uzasadnionych przypadkach osób niepełnosprawnych Przewodniczący Komitetu Okręgowego może wydać zgodę na skorzystanie przez uczestnika Olimpiady z komputera, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków zapewniających uczciwy przebieg eliminacji. 
 1. Testy, po zakodowaniu, oceniane są przez eksperta Komitetu Okręgowego oraz Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Za rozwiązanie testu uczestnik może otrzymać od 0 do 100 punktów. 
 1. Po rozkodowaniu ocenionych prac, w terminie podanym w czasie eliminacji pisemnych, Sekretarz Komitetu Okręgowego informuje uczestników Olimpiady lub ich nauczycieli o wynikach eliminacji pisemnych II etapu i kwalifikacji do eliminacji ustnych. Do eliminacji ustnych etapu II kwalifikowane jest 20% uczestników etapu pisemnego jednak nie więcej niż 50 osób, które z testu pisemnego uzyskały najwyższe wyniki. W przypadku, gdy minimalną liczbę punktów uprawniających do zakwalifikowania do części ustnej II etapu uzyskało więcej osób niż jedna, do dalszej części Olimpiady zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby z tym wynikiem.

 § 12 

 1. W czasie eliminacji ustnych II etapu uczestnicy:

a) przedstawiają krótką prezentację pracy pisemnej przygotowanej na etapie szkolnym (maksymalnie 5 minut) oraz odpowiadają na pytania dotyczące tematyki pracy,

b) odpowiadają na pytania z zakresu 3 wybranych lektur z Wykazu lektur ogłoszonego przez Komitet Główny. 

 1. Odpowiedzi oceniane są przez trzyosobową komisję powołaną przez Komitet Okręgowy, w skład której wchodzą pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz doświadczeni nauczyciele i metodycy, pod warunkiem że ich uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach. 
 1. Przed przystąpieniem do egzaminowania komisja ma obowiązek stwierdzić tożsamość ucznia na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego. 
 1. Ostateczną notę eliminacji okręgowych ustala się na po zsumowaniu ilości punktów uzyskanych za test pisemny (0-100 punktów) oraz za odpowiedź ustną na podstawie następującego przelicznika punktowego:

Ocena

odpowiedź ustna
(liczba pkt.)

Celujący

Bardzo dobry

Dobry plus

Dobry

Dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

50

45

40

35

20

15

0

 

 1. Uczestnikom eliminacji II etapu przysługuje wyżywienie i zwrot kosztów według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady.

 § 13 

 1. Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza i ogłasza uczestnikom Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów po zakończeniu eliminacji ustnych. 
 1. Uczniowie, którzy w eliminacjach II etapu zajęli 3 pierwsze lokaty w okręgu zostają zakwalifikowani do eliminacji centralnych po sprawdzeniu protokołów i nadesłaniu ich testów do Komitetu Głównego. 
 1. Komitety Okręgowe mogą typować dodatkowych kandydatów do eliminacji centralnych. Kandydatem może zostać uczeń, który uzyskał w eliminacjach okręgowych co najmniej 115 punktów. Test pisemny kandydata musi być przesłany przez Komitet Okręgowy do Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, który po sprawdzeniu protokołów oraz po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu Głównego wyników etapu ustnego i przeprowadzeniu analizy porównawczej wyników testów z całego kraju sporządza punktowy ranking kandydatów ze wszystkich okręgów i ustala liczbę punktów, która w danym roku kwalifikuje dodatkowych kandydatów do eliminacji centralnych. Kandydaci z niższym wynikiem nie awansują do finału Olimpiady. 
 1. Informacja o wynikach ostatecznej kwalifikacji dodatkowych kandydatów do eliminacji centralnych jest przekazywana kandydatom przez Sekretarzy Komitetów Okręgowych w terminie przewidzianym w Terminarzu Olimpiady. 
 1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w eliminacjach centralnych lub ich opiekunowie w terminie przewidzianym w Terminarzu Olimpiady przekazują do Komitetu Głównego formularz „Ankieta uczestnika eliminacji centralnych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów”. Formularz oraz procedura przekazania znajduje się na stronie internetowej Olimpiady.

 

 Rozdział IV. 3. Zawody III etapu

 § 14 

 1. Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny we wskazanym wcześniej miejscu i czasie, zapewniając uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Eliminacje III etapu obejmują:
  • test pisemny składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych obejmujących treści związane z tematem przewodnim eliminacji centralnych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Temat przewodni jest publikowany na stronie internetowej Olimpiady wraz z zagadnieniami szczegółowymi oraz wykazem niezbędnych do jego opracowania źródeł historycznych i literatury w terminie określonym w Terminarzu. Testy oceniają dwaj eksperci (w tym przewodniczący Komitetu Głównego). Test trwa 60 minut.
  • ustne odpowiedzi na pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu Podstawy programowej oraz na temat zgłoszonych przez uczestnika 4 lektur (w tym 2 lektury z Wykazu przygotowanego przez Komitet Główny oraz 2 lektury zaproponowane przez ucznia). Egzamin ustny odbywa się przed komisją trzyosobową.
 2. Przystąpienie ucznia do poszczególnych zadań III etapu jest możliwe po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego. W czasie eliminacji nie są dozwolone żadne pomoce naukowe bądź narzędzia komunikacyjne. Prace pisemne są kodowane na czas oceny. 
 1. Testy oceniane są w skali punktowej od 0 do 50 punków, a oceny uzyskane przez uczestników zawodów centralnych w części ustnej są przeliczane na punkty według następujących zasad: 

Ocena

Odpowiedzi ustne (l. pkt)

Celujący

Bardzo dobry

Dobry plus

Dobry

Dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

40

35

32

28

24

15

0

  

§ 15 

 1. Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), zaś Komitet Główny wydaje decyzję o uznaniu za laureatów Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów uczestników, którzy otrzymali 74 i więcej punktów. Status finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III stopnia, którzy otrzymali dwie oceny pozytywne (ocena dostateczna lub wyższa) w eliminacjach III stopnia. Uczniowie, którzy otrzymali mniej niż 30 punktów uzyskują status uczestnika eliminacji III stopnia. 
 1. Wyniki etapu centralnego ogłaszane są przez Przewodniczącego Komitetu Głównego ostatniego dnia eliminacji centralnych w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady.

   

 Rozdział V. Sytuacje szczególne

 § 16

 1.  Udział uczniów niepełnosprawnych w zawodach Olimpiady jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu ucznia oraz jego dysfunkcji do ogólnopolskiego sekretarza organizacyjnego Olimpiady. Komitet Główny w porozumieniu z Komitetem Okręgowym oraz rodzicami lub nauczycielem ucznia dopasowują warunki udziału ucznia w zawodach do rodzaju dysfunkcji lub indywidualnych potrzeb. Dopasowanie odbywa się w ramach możliwości finansowych, organizacyjnych oraz bez naruszania regulaminu Olimpiady. 
 1. W przypadku choroby uczestnika, konieczności uczestnictwa w eliminacjach innej olimpiady organizowanych w pokrywającym się terminie lub z powodu poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnikowi eliminacji II stopnia udział w zawodach ustnych Komitet Główny może podjąć decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu egzaminu. W przypadku eliminacji III stopnia wyznaczenie takiego terminu jest niemożliwe. 
 1. Komisje właściwe dla eliminacji I, II i III stopnia mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:

– złamanie regulaminu Olimpiady,

– korzystanie z niedozwolonych pomocy,

– stwierdzenie rażącej niesamodzielności w opracowywaniu pracy pisemnej.

Decyzja o dyskwalifikacji jest zatwierdzana przez Przewodniczącego właściwego komitetu. 

 1. Jeżeli naruszenie regulaminu olimpiady opisane w pkt. 3. zostanie wykryty po zakończeniu zawodów, Komitet Główny Olimpiady może zdecydować o odebraniu uczestnikowi uprawnień finalisty i laureata.

 

Rozdział VI. Tryb odwoławczy

§ 17

 1.  Uczestnik Olimpiady (opiekun prawny lub nauczyciel) ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie eliminacji. 
 1. Uczestnik (opiekun prawny lub nauczyciel), który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów został przyznany niezgodnie z Regulaminem, może złożyć odwołanie na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem. 
 1. Odwołanie od decyzji komisji na I etapie uczestnik (opiekun prawny lub nauczyciel) składa do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, odwołanie od ocen komisji na II etapie zatwierdzonych przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego – do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Na III etapie zażalenia i skargi rozpatruje Przewodniczący Komitetu Głównego. Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika (opiekuna prawnego bądź nauczyciela), należy dostarczyć do właściwego organu Olimpiady po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego). 
 1. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie właściwego Komitetu lub listem poleconym. 
 1. Przewodniczący Komitetu Okręgowego lub Przewodniczący Komitetu Głównego udziela odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 
 1. Przewodniczący właściwego Komitetu, do którego wpłynęło odwołanie, ma obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zasięgnięcia opinii obu stron i zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu. 
 1. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący właściwego Komitetu podejmuje decyzję o ponownej weryfikacji pracy pisemnej lub w przypadku egzaminu ustnego o ponownym egzaminie. O decyzji informowany jest uczeń oraz Przewodniczący właściwego Komitetu Olimpiady.

  

Rozdział VII. Nadzór nad przebiegiem zawodów II i III stopnia

§18 

 1. Dla utrzymania wysokich standardów oceny oraz obiektywizmu eliminacji testy pisemne na II etapie oceniane są przez dwóch ekspertów Komitetu Okręgowego (w tym Przewodniczącego Komitetu Okręgowego), a na III etapie przez trzech ekspertów (w tym Przewodniczącego Komitetu Głównego). 
 1. Eliminacje ustne na II i III etapie są przeprowadzane przez trzyosobowe komisje ekspertów, w skład których wchodzą pracownicy naukowi oraz doświadczoni nauczyciele. W eliminacjach ustnych mogą uczestniczyć obserwatorzy zewnętrzni.
 1. Ocena eliminacji pisemnych i ustnych dokonywana jest na karcie oceny. Eksperci wpisują na niej opinie na temat pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej oraz wystawiają noty zgodnie z Regulaminem Olimpiady. 

 

 

Rozdział VIII. Uprawnienia i nagrody

 § 19

 1.  W klasyfikacji wyników poszczególnych etapów stosuje się następujące terminy:

– uczestnik eliminacji I etapu,

– uczestnik eliminacji II etapu,

– uczestnik eliminacji III etapu, finalista Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, laureat Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. 

 1. Szczegółowy tryb przyznawania tytułu finalisty i laureata Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów określono wyżej w par. 15 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. 
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 959). 
 1. Laureaci i finaliści eliminacji III stopnia otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zm.). 
 1. Laureatom i finalistom przysługują nagrody rzeczowe zapewnione z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nagrody przyznane przez sponsorów i Partnerów Olimpiady. 
 1. Laureaci, finaliści i uczestnicy mogą również otrzymać specjalne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia uzyskane w trakcie Olimpiady.

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§20  

Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego.