Sprawozdanie


Sprawozdanie z organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w 2019 r. (edycja 2018/2019 – eliminacje centralne)

 

Osiągnięte cele zadania

Główny cel Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, jakim jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży został w znacznym stopniu osiągnięty.

Uczestnikami tegorocznej edycji byli gimnazjaliści oraz uczniowie starszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy finału Olimpiady (1-3 marca 2019 r.) zaprezentowali bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczestników, różnice pomiędzy gimnazjalistami a uczniami szkół podstawowych nie były widoczne – należy podkreślić, że pierwsze miejsce zajął uczeń szkoły podstawowej (wśród laureatów było łącznie 6 uczniów szkół podstawowych, czyli 25%) .  

W trakcie wszystkich trzech edycji uczniowie uzyskali możliwość rozwijania własnych zainteresowań historycznych (dobór lektur zgodnych z własnymi zainteresowaniami i preferencjami) oraz doskonalenia umiejętności typowych dla warsztatu historyka. Należy podkreślić, że formuła naszej Olimpiady znacznie różniła się od innych konkursów, kładąc szczególny nacisk na rozwijanie czytelnictwa, samodzielnego gromadzenia informacji z różnych źródeł oraz formułowania stosunkowo obszernych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Uczestnicy mieli również możliwość kontaktu z pracownikami naukowymi z różnych uczelni wyższych. Jako jurorzy pracowali również doświadczeni nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz edukatorzy muzealni i doradcy metodyczni. Przy okazji eliminacji centralnych uczestnicy wzięli udział w lekcji muzealnej „Z wizytą u króla” na Zamku Królewskim, która merytorycznie nawiązywała do tematu przewodniego tegorocznego finału.

         

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z organizacją eliminacji centralnych trzeciej edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

W dniach 1-3 marca 2019 r. zostały przeprowadzone eliminacje centralne Olimpiady, do których zakwalifikowało się 75 uczniów, a wzięło udział 74 uczestników (rezygnacja jednego z uczestników spowodowana udziałem w innym konkursie).

W trakcie eliminacji centralnych uczniowie rozwiązywali test z zakresu tematu przewodniego tegorocznej edycji Sprawa polska na arenie międzynarodowej w XVIII wieku, a następnie odpowiadali na pytania z zakresu Podstawy programowej z historii dla gimnazjum oraz na pytania dotyczące wybranych przez nich 4 lektur (zgodnych z zainteresowaniami uczniów).

24 uczniów uzyskało tytuł laureata (uzyskali minimum 74 punkty na 90 możliwych do uzyskania), a 50 uczniów uzyskało tytuł finalisty. Eliminacje odbyły się w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W uroczystości wzięli w niej udział m.in.: wiceminister Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zofia T. Kozłowska, członkowie Komitetu Głównego Olimpiady oraz licznie zgromadzeni rodzice i nauczyciele.

W związku z realizacją eliminacji centralnych zostały zakupione artykuły biurowe, znaczki pocztowe oraz zostały poniesione koszty związane z obsługą księgową i obsługą strony internetowej, a także zostały wypłacone wynagrodzenia za czynności wykonane przez członków Zespołu Naukowego, sekretarzy komitetów okręgowych oraz członków komisji.

 

Osiągnięte rezultaty

W trzeciej edycji Olimpiady wzięło udział 330 uczniów gimnazjów oraz 255 uczniów szkół podstawowych, w tym 133 uczniów klas ósmych, 112 uczniów klas siódmych oraz 10 uczniów klas szóstych, z tego do finału zostało zakwalifikowanych 75 uczestników. Za niezwykle ważny rezultat należy uznać zaangażowanie w przeprowadzenie olimpiady nauczycieli - efekty ich pracy były widoczne w postaci bardzo wysokiego poziomu merytorycznego uczestników.

 

Promocja zadania

Działania promujące Olimpiadę Historyczną Gimnazjalistów w okresie sprawozdawczym były prowadzone z użyciem strony internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl Patronat medialny nad Olimpiadą objęły również czasopisma „Mówią wieki” oraz „Wiadomości Historyczne”.

 

Partnerzy

W okresie sprawozdawczym Komitet Główny kontynuował współpracę z instytutami historii na poszczególnych uczelniach, oddziałami PTH oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

 

Innowacyjność rozwiązań

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, a w szczególności działający w jego ramach Zespół Naukowy, opracował i opublikował tematy prac pisemnych z oprzyrządowaniem dydaktycznym dostosowanych do możliwości uczniów gimnazjów oraz testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu podstawy programowej zgodne z zasadami pomiaru dydaktycznego oraz wskazaniami nowoczesnej dydaktyki historii. Wszystkie testy z zakończonych edycji są dostępne on-line i mogą stanowić materiał ćwiczeniowy dla uczniów. W trakcie pobytu na eliminacjach uczestnicy mieli również możliwość zdobycia nowej wiedzy, gdyż pod opieką sekretarzy komitetów okręgowych zwiedzali Stare Miasto oraz wzięli udział w lekcji muzealnej na Zamku Królewskim.