Aktualności
Aktualności

Tematy prac pisemnych na etap szkolny


 

Tematy prac badawczych na etap szkolny

 

Temat 1. Scharakteryzuj znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów państwa polskiego.

Temat 2. Rozważ, co Stary i Nowy Świat straciły, a co zyskały w wyniku wielkich odkryć geograficznych.

Temat 3. Wybierz i przedstaw postać/postaci, które Twoim zdaniem, odegrały ważną rolę w dziejach Twojego regionu.

 

UWAGA! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tematów prac, które zostały zamieszczone w zakładce Eliminacje szkolne.

  

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej, eliminacje pisemne poprzedzają eliminacje ustne, które muszą odbyć się najpóźniej 5 października 2016 r. Praca pisemna powinna spełnić następujące wymogi formalne:

  1. znormalizowany wydruk komputerowy bez przypisów, o objętości maks. 10 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (5 stron);
  2. załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie;
  3. brak informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (z wyjątkiem ustalonego hasła do zakodowanych personaliów uczestnika, umieszczonych w zaklejonej kopercie załączonej do pracy).

oraz merytoryczne:

  1. w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);
  2. uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;
  3. w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej, a w przypadku pracy dotyczącej historii regionu – również znajomości pojęć i zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

 

Gotowe prace, po zakodowaniu, należy przekazać w terminie do 26 października 2016 r. Przewodniczącemu Komisji Szkolnej Olimpiady wraz z kopertą zawierającą dane identyfikacyjne autora oraz podpisany i wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (odpowiedni formularz zostanie wkrótce opublikowany na naszej stronie). Prace będą sprawdzane przez ekspertów powołanych przez Komisje Szkolne Olimpiady, a następnie prace, które zostaną ocenione na ocenę dobry plus lub wyższą zostaną przesłane w terminie do 4 listopada 2016 r. do weryfikacji przez ekspertów Komitetów Okręgowych.

 

Życzymy powodzenia!

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów